Ana Sayfa KAMU 8 Nisan 2018 33 Görüntüleme

Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı Kanunun tam metni

Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı Kanunun tam metni

KATMA
DEĞER VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7104


Kabul Tarihi: 29/3/2018

MADDE 1- 25/10/1984 tarihli
ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (5) numaralı
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu Kanunun uygulanmasında arsa
karşılığı inşaat işlerinde; arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık
müteahhide arsa payı teslimi, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa
sahibine konut veya işyeri teslimi yapılmış sayılır.”

MADDE 2- 3065 sayılı
Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş, (2) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“ç) Müzayede
mahallerinde yapılan satışlarda bu satışları yapanlar,”

“Bu gibi sebeplerle fazla veya
yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen vergi, Maliye Bakanlığının belirleyeceği
usul ve esaslara göre işlemi yapan mükellefe iade edilir.”

“Şu kadar ki söz konusu iadenin
yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz
hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesi şarttır.”

MADDE 3- 3065 sayılı
Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine “serbest
bölgedeki alıcıya” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 27/10/1999 tarihli ve
4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre
faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara
veya bunların depolarına” ibaresi ve (b) bendine “vasıl olmalı ya da”
ibaresinden sonra gelmek üzere “gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu
mağazalara veya bunların depolarına veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- 3065 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“k) Genel ve özel
bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere
bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada
öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu
ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi,
mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri
Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor
Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası
dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler,

l) Sağlık Bakanlığınca
izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan
yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının
bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon
hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz
konusu hizmetlerle beraber sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın
kapsamına dahil değildir.),

m) 26/6/2001
tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki
teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,
28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım
merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının
Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge,
yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde
kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri (İstisna kapsamında
alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından
itibaren üç sene içinde, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında
kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi
alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile beraber tahsil
edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin
tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi
takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.),”

MADDE 5- 3065 sayılı
Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (c) bendine “Gelir Vergisi
Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile” ibaresinden sonra gelmek
üzere “aynı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı şartlar
dahilinde adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri ve” ibaresi
eklenmiş, (g) bendinde yer alan “atıklarının” ibaresi “atıkları ile konfeksiyon
kırpıntılarının” şeklinde değiştirilmiş ve (o) bendinde yer alan “; ithalat ve
ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar
için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile” ibaresi madde
metninden çıkarılmış ve fıkraya (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“ö) Gümrük
antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği
gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit
rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal
hizmetleri,”

MADDE 6- 3065 sayılı
Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi şeklinde teselsül
ettirilmiştir.

“f) İkinci el
motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma
değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında
yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın
satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah,
alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.”

MADDE 7- 3065 sayılı
Kanunun 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“6. Arsa karşılığı
inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine
bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında
yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas
alınır.”

MADDE 8- 3065 sayılı
Kanunun 29 uncu maddesinin;

a) (2) numaralı
fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “teslim ve hizmetin gerçekleştiği
vergilendirme döneminde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

b) (3) numaralı
fıkrasına “vuku bulduğu” ibaresinden sonra gelmek üzere “takvim yılını takip
eden” ibaresi eklenmiştir.

c) (3) numaralı
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut (4) numaralı fıkra
buna göre teselsül ettirilmiştir.

“4. Vergi Usul
Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin
hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı
vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir (Şu kadar ki Vergi Usul
Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer
vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması
şarttır.).”

MADDE 9- 3065 sayılı
Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendine
“teslimi ve hizmet ifası” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki parantez içi
hüküm eklenmiştir.

“(Bu Kanunun 17
nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile (4)
numaralı fıkrasının (ı) ve (ö) bentleri uyarınca katma değer vergisinden
istisna edilen işlemler hariç)”

b) (c) bendine
aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.

“(Şu kadar ki
Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen
faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim
edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer
vergisi ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında
teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma
değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilir.)”

c) (d) bendinin
parantez içi hükmünde yer alan “ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen”
ibaresi “ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi ile
yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler
tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen” şeklinde
değiştirilmiştir.

ç) (d) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Vergi Usul
Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı
tarafından ödenmeyen katma değer vergisi.”

MADDE 10- 3065 sayılı
Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına “indirilemeyen Katma Değer
Vergisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen
ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla” ibaresi eklenmiş ve
üçüncü fıkrasında yer alan “sınırlayabilir.” ibaresi “sınırlamaya; imalatçılar
tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen
katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir
oranına kadar iade yaptırmaya yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 3065 sayılı
Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına “mal veya hizmetleri belirlemeye”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, süresi içinde iadesi talep edilmeyen ve
indirim yoluyla giderilmek üzere sonraki dönemlere devrolunan katma değer
vergisinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak
yazılmasına imkan vermeye, iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı
belirlemeye” ibaresi ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Maliye Bakanlığı;
mükellefiyet süresi, çalışan sayısı, aktif ve özsermaye büyüklüğü, ödenen vergi
tutarı, vergisel ödevlerin zamanında yerine getirilip getirilmediği, sahte veya
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz
rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı gibi kriterleri ana alarak
mükelleflerin vergisel uyum seviyeleri ve bu uyum seviyelerine göre farklı iade
yöntemleri tespit etmeye, iade alacağının mahsup edileceği vergi borçları ile
iadeye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 12- 3065 sayılı
Kanunun mülga 38 inci maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir.

“Hasılat esaslı
vergilendirme

MADDE 38- Ticari
kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı
serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Bakanlar Kurulu
tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep
etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer
vergisi dahil) bedel üzerinden, bu Kanunun 28 inci maddesi uyarınca belirlenen
en yüksek oranı geçmemek üzere, Bakanlar Kurulunca ilgili sektör veya meslek
grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer
vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan
ederek öderler.

Birinci fıkra
kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen
mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler
dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat
esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini
işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler
dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar.

Hasılat esaslı vergilendirme
usulüne geçen mükellefler, iki sene geçmedikçe bu usulden çıkamazlar.

Bakanlar Kurulu
Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir
vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri Vergi Usul Kanununun 178 inci
maddesine göre ikinci sınıf tüccarlar için geçerli olan haddin iki katına kadar
olanları, hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı
bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 13- 3065 sayılı Kanunun
46 ncı maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan “Maliye ve Gümrük Bakanlığı”
ibaresi “Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu uyarınca işletme hesabı esasına
göre defter tutan mükelleflerin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği ayı
takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatmaya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- 3065 sayılı
Kanunun geçici 20 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci paragrafına
“internet,” ibaresinden sonra gelmek üzere “oyun,” ibaresi ve paragrafa
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu kapsamda istisna edilen
işlemler bakımından bu Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
hükmü uygulanmaz.”

MADDE 15- 31/12/1960
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan “Bir takvim” ibaresi “Taksi, dolmuş, minibüs ve umum
servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların
tamamı ile bir takvim” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 26/10/1990
tarihli ve 3671 sayılı TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk
ve Emekliliklerine Dair Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeleri ve bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan
bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkanlarından, bu
tesislerin kullanımına ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından
belirlenmiş en uygun ana ve usuller dahilinde yararlanırlar.”

MADDE 17- 27/6/1989 tarihli
ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 22-
Genel Kurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava
Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı olarak
atanmış olanlar ile Orgeneral/Oramiral rütbelerinde bulunanlardan aylıklarını
27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre
almakta olanlar ve bunların emeklileri ile bakmakla yükümlü oldukları aile
fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi
olduğu hükümler ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum bütçelerinden ödenir.”

MADDE 18- 193 sayılı Kanuna
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 88-
Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ait ticari plakaların, bu maddenin
yürürlük tarihinden önce elden çıkarılmasından doğan kazanç ve işlemlerle
ilgili olarak vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden herhangi bir
vergi tarhiyatı yapılmaz, vergi cezası kesilmez, daha önce yapılmış olan
tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi
kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen
tutarlar red ve iade edilmez.”

MADDE 19- 4/1/1961 tarihli
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6)
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. İncelemeye
başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir
yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde en fazla altı ay, katma değer vergisi
iade incelemelerinde ise en fazla üç ay içinde incelemeleri bitirmeleri
esastır. Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep
edilebilir. Bu talep vergi incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim
tarafından değerlendirilir, tam ve sınırlı incelemelerde altı ayı, katma değer
vergisi iade incelemelerinde ise iki ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Bu
durumda, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birim
tarafından incelemenin bitirilememe nedenleri yazılı olarak nezdinde inceleme
yapılana bildirilir. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu
birimler vergi incelemesinin öngörülen süreler içinde bitirilmesi için gerekli
tedbirleri alırlar.”

MADDE 20- 213 sayılı
Kanunun 256 ncı maddesinin son cümlesinde yer alan; “tasdike” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ve 3568 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca düzenlenecek katma
değer vergisi iadesine dayanak teşkil eden rapora” ibaresi ve “yeminli mali
müşavirler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve serbest muhasebeci mali
müşavirler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21- 2/7/1964 tarihli
ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı Tarifenin “I. Değer veya
ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:” başlıklı bölümünün (1) numaralı
fıkrasına son paragraftan önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Taksi, dolmuş,
minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin
işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada
düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.) (Binde 30)”

MADDE 22- 4/11/1981 tarihli
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 75-
Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve
araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan
enstitüleri döner sermaye işletmelerinin 31/12/2017 tarihi itibarıyla muhasebe
kayıtlarında yer alan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, ikinci fıkrada
belirtilen şartların beraber gerçekleşmesi halinde, Maliye Bakanlığı
bütçesinden işletmeye verilen borç karşılığında ilgili döner sermaye muhasebe
birimi tarafından defaten ödenir.

Gerçek veya tüzel
kişi alacaklıların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay
içerisinde;

a) Kapsama dahil
alacak tutarı yerine, vade tarihi ve alacağın türüne (ilaç, tıbbi malzeme
türleri itibarıyla) göre Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan iskonto
oranlarının uygulanması sonucu hesaplanacak tutarın ödenmesini kabul ettiğine
ve iskonto oranına tekabül eden tutardan feragat ettiğine,

b) Kapsama giren
alacakları için açmış oldukları davalar ile icra takiplerinden feragat
ettiğine,

c) Kapsama dahil
alacaklardan bu madde uyarınca ödeme yapılanlarla ilgili hak ve alacakların
hiçbir şekilde ihtilaf konusu yapılmayacağına,

dair yazılı olarak
ilgili işletmeye başvurması gerekmektedir. Alacaklılar ilgili işletmedeki
kapsama dahil tüm alacakları için başvuruda bulunmak zorundadır. Başvuru
sırasında alacaklılar, bu fıkranın (b) bendi kapsamındaki feragat beyanını
mahkemelere veya icra müdürlüklerine sunduklarına ilişkin tevsik edici
belgeleri de ibraz etmek zorundadır.

İşletmeler,
başvuru süresinin sona ermesini müteakip bu madde kapsamında başvuruda bulunan
gerçek ve tüzel kişi alacaklıların ve bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında hesaplanan alacak tutarlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı listeyi
on beş gün içinde Maliye Bakanlığına bildirir. Maliye Bakanlığı, listelerde yer
alan tutarları ana alarak, döner sermaye işletmesi itibarıyla gerekli kaynağı
işletmeye bir ay içerisinde aktarır. İşletme tarafından hak sahibi gerçek ve
tüzel kişilere, yasal olarak yapılması gereken tüm kesintiler düşüldükten sonra
kalan tutar, aktarım tarihini takip eden beş işgünü içinde ödenir. Ödenecek
borçlar ile ilgili olarak ayrıca temerrüt faizi, vade farkı benzeri herhangi
bir ödeme yapılmaz.

Feragat suretiyle
kayıtlardan çıkarılacak borç tutarları, üniversite döner sermaye işletmeleri
tarafından sonuç hesaplarına aktarılır ve bu tutar üzerinden Hazine hissesi ve
bilimsel araştırma projesi payı ayrıca hesaplanmaz.

İlgili döner
sermaye işletmesi tarafından Maliye Bakanlığına borçlanılan tutarlar, Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından 2020 yılı Ocak ayından itibaren ilgili işletmeye
yapılacak ödeme tutarlarından 60 ayda eşit taksitlerle faiz uygulanmaksızın
kesinti yapılması suretiyle tahsil edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
yapılacak kesintiler, kesintinin yapıldığı tarihten itibaren beş işgünü
içerisinde Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılır.

Bu maddenin
birinci fıkrası kapsamında yapılan ödemeler sonrasında, Devlete ait
üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi
birimlerinin ve rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner
sermaye işletmeleri öncelikle 1/1/2018 tarihinden sonraki mal ve hizmet
alımları ile ilgili ödemelerini yaparlar. Üçer aylık dönemler itibarıyla nakit
akışlarının uygun olması halinde 31/12/2017 öncesi dönemlere ait vadesi geçmiş
borçlar, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir.

Mahkemelerce,
feragat nedeniyle vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tarafların üzerinde
bırakılmasına karar verilir.

Başvurulara ve
ödemelere ilişkin doğacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 23- 1/6/1989 tarihli
ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanununun 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A maddesi
eklenmiştir.

“Serbest muhasebeci
mali müşavirlere rapor düzenlettirme yetkisi ve sorumluluk

MADDE 8/A- Maliye
Bakanlığı, bu Kanun kapsamında yetki almış serbest muhasebeci mali müşavirlere,
beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla,
25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında
yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirmeye, bu kapsamda rapor
düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve şartlar
ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını tespite,
rapor düzenleme yetkisini, belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılan
eğitimlere katılma ve başarılı olma şartına bağlamaya ve uygulamaya ilişkin
diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Serbest muhasebeci
mali müşavirler, iadeye ilişkin düzenledikleri raporların doğru olmasından
sorumludurlar. Düzenledikleri raporun doğru olmaması halinde, rapor kapsamı ile
sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan
mükellefle beraber müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”

MADDE 24- 6/6/2002 tarihli
ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“2. Bu Kanuna ekli
(III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95
inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış
mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi
vergiden müstesnadır.”

“3. İhraç edilen
veya 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına
göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu
mağazalara veya bunların depolarına teslim edilen malların alış faturaları ve
benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi
ihracatçıya veya gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara
veya bunların depolarına mal teslim edenlere iade edilir. Maliye Bakanlığı, bu
mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 25- 5/5/2005 tarihli
ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Kadro ihdası

EK MADDE 1- Ekli
(1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gelir
İdaresi Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 26- 13/12/1983
tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“d) Katma Değer
Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı.”

MADDE 27- 178 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasının ikinci, altıncı
fıkrasının beşinci ve yedinci fıkrasının ikinci cümlelerinde yer alan “(a)
bendinde belirtilen grup başkanlığında” ibareleri ile sekizinci fıkrasının
birinci cümlesinde yer alan “(a) bendinde belirtilen grup başkanlıklarında”
ibaresi “(a) ve (d) bentlerinde belirtilen grup başkanlıklarında” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 28- 178 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Kadro ihdası

EK MADDE 35- Ekli
(2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye
Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 29- Bu Kanunun;

a) 1 inci ve 7 nci
maddeleri yayımı tarihinden sonra yapılan teslimlere uygulanmak üzere yayımı
tarihinde,

b) 3 üncü, 4 üncü,
5 inci, 6 ncı ve 24 üncü maddeleri yayımını izleyen ikinci aybaşında,

c) 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(a) ve (ç) bentleri, 10 uncu, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü maddeleri 1/1/2019
tarihinde,

ç) 19 uncu maddesi
1/1/2019 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin yapılacak
incelemelerde uygulanmak üzere 1/1/2019 tarihinde,

d) Diğer hükümleri
yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 30- Bu Kanun
hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1)
SAYILI LİSTE

KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI :
MERKEZ

İHDAS
EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

GİH

Gelir İdaresi Daire
Başkanı

1

5

GİH

Gelir İdaresi Grup
Başkanı

1

10

GİH

Devlet Gelir Uzman
Yardımcısı

9

1000

TOPLAM

1015

(2)
SAYILI LİSTE

KURUMU : MALİYE BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS
EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST
KADRO ADEDİ

GİH

Vergi Müfettiş
Yardımcısı

9

1000

TOPLAM

1000

Tema Tasarım | Osgaka.com