Ana Sayfa MEMURLAR 8 Nisan 2018 40 Görüntüleme

TAKSİRLİ SUÇ NEDENİYLE VERİLEN HAPİS CEZASININ MEMURİYETE ETKİSİ

TAKSİRLİ SUÇ NEDENİYLE VERİLEN HAPİS CEZASININ MEMURİYETE ETKİSİ

Devlet memurlarının taksirli suç işledikleri ve bu suçlardan dolayı da haklarında hapis cezasına hükmedildiği durumlarla da karşılaşılmaktadır.

İşlediği taksirli bir suç sebebiyle hakkında hapis cezasına hükmedilen memurların memuriyete ilişkin hakları, hapis cezasının infazı süresince etkilenebilmektedirler.

Memuriyet ve taksirli suçlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu;

**Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmeyeceğine hükmederek, memuriyet güvencesi getirmiştir.

**Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlardan söz ederken; kasten işlenen suçlardan dolayı verilen bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezalarının ve sayılan bazı suçlardan dolayı verilen mahkûmiyet kararlarının memuriyete girmeye ve memur kalmaya engel olacağına, ancak taksirli suçlardan dolayı verilen hapis cezalarının ise süresi ne kadar olursa olsun memuriyete engel teşkil etmeyeceğini belirtmiştir.

**Hangi hallerde memurluğun sona ereceğini sayarken, taksirli suçlar nedeniyle verilen hapis cezalarından kaynaklı durumlara bu haller arasında yer vermemiştir.

Taksirli bir suç nedeniyle hapis cezası alan memurun durumu

Taksirli bir suçtan dolayı hapis cezası alan memura verilen hapis cezasının süresi ne kadar olursa olsun,  bu suç ve cezadan dolayı ilgilinin memuriyetine son verilmemesi gerekir.

Bu durumlarda, memur hakkında verilen hapis cezasının infazı süresince ilgilinin memuriyetinin askıya alınması ve infaz tamamlandıktan sonra ise kişinin talebi de varsa görevine başlatılması gerekeceği değerlendirilmektedir.

Konuya Danıştay’ın bakışı

Konu ile ilgili olarak Danıştay 1.Dairesi tarafından verilen 13.4.2004 tarih ve E:2003/170, K:2004/3 sayılı Kararda, özetle;

-Memuriyete son verilmesini gerektirmeyen türde hapis cezasına mahkûm olanların, cezanın infazı süresince memuriyet haklarının korunmayacağı ve infazı süresince izin kullanmalarına veya maaş almalarına hukuken imkân bulunmadığı,

-Devlet memurluğuna engel nitelik taşımayan hapis cezalarının infazı süresinde, göreve devamsızlıkları nedeniyle ilgililerin memuriyetine son verilemeyeceği,

-Bu durumda olan memurların hizmet ilişkisinin infaz süresince askıda olduğunun kabul edilmesi gerektiği,

-Hükümlülük süresinin bitiminden itibaren ilgililerin göreve iade edilmelerinin, memur güvenliği ilkesinin bir gereği olduğu,

ifade edilmiştir.

Kaynak: memurunyeri.com

Tema Tasarım | Osgaka.com