Ana Sayfa MEMURLAR 9 Nisan 2018 36 Görüntüleme

7103 sayılı Kanunda, memurları ilgilendiren 7 yeni düzenleme

7103 sayılı Kanunda, memurları ilgilendiren 7 yeni düzenleme

7103 sayılı Kanun, 27 Mart 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Toplam 94 maddeden oluşan kanunun bazı maddeleri kamu personelini
ilgilendirmektedir. Bu hükümlere aşağıda yer verilmiştir.

SHÇEK YURTLARINDA KALAN ÇOCUKLARIN İSTİHDAMINA DAİR
DÜZENLEME

YENİ HÜKÜM

MADDE 24- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1
inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
(c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “Bu madde” ibaresi
“Birinci fıkra” şeklinde değiştirilmiştir.

“b) Bu hükümden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını doldurdukları ve korunma,
bakım tedbir kararı veya bu Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinde belirtilen himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş sene
içinde
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvururlar. Bu madde hükümleri
çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hak sahibi olduğu
onaylananlar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Hak sahiplerinin atamaları
il tercihleri de dikkate alınarak Başkanlıkça kura usulü ile yapılır. İşe yerleştirmede
öncelik, sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilir.”

“ç) Yerleştirme yapılacak kadro sayısı 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumların serbest memur
kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadro sayısının toplamının
binde biridir. Toplam kadro ve pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme
yapılacak yılın başındaki veriler ana alınır. Devlet Personel Başkanlığınca
bu madde kapsamında hak sahiplerinin istihdam edileceği toplam kadro sayıları
her kurum için tespit edilerek kurumlara bildirilir. Kurumlar, bildirilen bu
kadroları merkez ve taşra teşkilatları itibarıyla dağıtımını yaparak yerleştirme
dönemlerinde Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Bu madde kapsamına girenlerin
yerleştirilmeleri; ortaöğretim ve daha üst öğrenim mezunları için kurumların
talepleri doğrultusunda öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alması şartıyla ihraz
etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim
mezunları için memur unvanlı kadro ve pozisyonlara, diğer öğrenim mezunları
için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadro ve pozisyonlara yılda üç
defadan az olmamak üzere Devlet Personel Başkanlığınca yapılır veya yaptırılır.
Ek 1 inci madde kapsamında yerleştirme yapılacak kurumlarca teşkilat bazında
dağıtımın bildirilmemesi halinde Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek
usul ve esaslar dahilinde resen yerleştirme yapılır.”

ESKİ HÜKÜM

Ek Madde 1 – (Değişik madde: 06.02.2014 – 6518 S.K/Madde 20) TARİHÇE

Bu Kanun veya 5395 sayılı Kanun uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir
kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dahil iki yıldan
az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden
yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya
devam edenlerin işe yerleştirilmeleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde
yapılır:…

b) Bu hükümden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını doldurdukları ve korunma veya
bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren iki sene içinde Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvururlar. İşe yerleştirmede öncelik, sırasıyla
lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilir.

c) Bu maddede belirtilen istihdam hakkından yararlanacak kişilerin yerleştirilmesinde,
Devlet memurluğuna alınacaklar için yapılacak merkezi sınav sonuçlarının kullanılması
esastır. İhtiyaç duyulması halinde bu madde kapsamına giren hak sahiplerinin
yerleştirilmesinde ana alınmak üzere ayrı bir merkezi sınav yaptırılabilir.
Ancak öğrenim durumu itibarıyla yapılacak merkezi sınava giremeyeceklerin yerleştirilmelerinde
kura usulü uygulanır.

ç) Yerleştirme yapılacak kadro sayısı 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumların serbest memur
kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadro sayısının toplamının
binde biridir. Toplam kadro ve pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme
yapılacak yılın başındaki veriler ana alınır. Devlet Personel Başkanlığınca
bu madde kapsamında hak sahiplerinin istihdam edileceği toplam kadro sayıları
her kurum için tespit edilerek yerleştirme yapılacak yılın şubat ayı sonuna
kadar kurumlara bildirilir. Kurumlar, bildirilen bu kadroları merkez ve taşra
teşkilatları itibarıyla dağıtımını yaparak nisan ayı sonuna kadar Devlet Personel
Başkanlığına bildirir. Bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğrenim
ve daha üst öğrenim mezunları için memur unvanlı kadrolara, diğer öğrenim mezunları
için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara Devlet Personel Başkanlığınca
yapılır veya yaptırılır. Kurumlarca teşkilat bazında yapılacak dağıtımın bildirilmemesi
halinde Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde
resen yerleştirme yapılır.

Bu madde ile sağlanan istihdam hakkından sadece bir kez yararlanılabilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara her ne surette olursa
olsun yerleştirilenler bu maddede verilen hakkı kullanmış sayılır.

DEĞERLENDİRME

SHÇEK yurtlarında kalan çocuklarn merkezi sınav puanıyla işe yerleştirmeleri
uygulaması kaldırılmıştır. Yurtlarda kalan çocuklar artık kura ile atanacaktır.

SHÇEK YURTLARINDA KALIP DA MEMUR OLARAK ÇALIŞMAYA
BAŞLAYANLAR, EĞİTİMİNE UYGUN KADROYA ATANABİLECEK

YENİ HÜKÜM

MADDE 25- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16- Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve
fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri
unvanlara atanırlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahibi olanlardan daha önce
istihdam hakkından yararlanmamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren beş sene içerisinde Bakanlığa başvurmaları halinde ek 1 inci maddede
yer alan istihdam hakkından maddede belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla
yararlanabilirler.”

BES’TE YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

YENİ HÜKÜM

MADDE 45- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım
Sistemi Kanununun ek 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış
ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu süreyi üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

“Bakan, belirleyeceği esaslar dahilinde, bu Kanun kapsamında sağlanan Devlet
katkısının, ilgililerin hesaben takip edebilmesini sağlayacak şekilde taahhüt
olarak hesaplanmasına, taahhüt olarak hesaplanan bu tutarların nemalandırılmasına
ve ek 1 inci maddede belirtilen hak kazanma koşulları dikkate alınarak nemalarıyla
beraber ödenmesine karar vermeye; bu Kanun kapsamında sağlanan Devlet katkısının
nemalandırılmasına, bin Türk lirası tutarındaki ilave Devlet katkısının
yıllar itibarıyla yeniden değerlemesine ve ek devlet katkısının azami limiti
ile iade edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bu Kanun
uyarınca yapılacak bildirimler, Müsteşarlığın belirleyeceği usul ve esaslar
çerçevesinde güvenli elektronik iletişim araçları ile de yapılabilir.”

ESKİ HÜKÜM

Ek 2. madde 3. fıkra: Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine
bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir. Cayma
halinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile
beraber on iş günü içinde çalışana iade edilir. Şirket, cayma süresince ödenen
katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumludur.
Cayma hakkını kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça belirlenen hallerde katkı payı
ödemesine ara verilmesini talep edebilir.

4. fıkra: Bu madde kapsamında bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın
işyerinin değişmesi halinde, yeni işyerinde bu madde kapsamında bir emeklilik
planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe ana süresi
yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılır. Yeni işyerinde emeklilik
planının bulunmaması halinde çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş
sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir, talep etmezse bu madde
kapsamındaki emeklilik sözleşmesi sonlandırılır. Çalışan bu yöndeki talebini,
işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.

7. fıkra: Bakan, belirleyeceği esaslar dahilinde bu Kanun kapsamındaki Devlet
katkısının ilgililerin hesaben takip edebilmesini sağlayacak şekilde taahhüt
olarak hesaplanmasına ve taahhüt edilen tutarların ödenmesine karar vermeye
ve mevcut katılımcıların Devlet katkılarının değerlendirilmesine ilişkin usul
ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bakan, bu Kanun uyarınca kurulacak fonların
içeriğini belirleyebilir ve fonlara sayı sınırı getirebilir. Bu Kanun uyarınca
yapılacak bildirimler, Müsteşarlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde
güvenli elektronik iletişim araçları ile de yapılabilir.

DEĞERLENDİRME

Cayma süresi 2 aydan, Bakanlar Kurulu Kararıyla 6 aya kadar çıkarıabilecek.

ÖLEN SİGORTALININ ÇOCUKLARINA AYLIK BAĞLANMASI

YENİ HÜKÜM

MADDE 66- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde
20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların, bu Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaları,
bunlara aylık bağlanmasına engel oluşturmaz.”

ESKİ HÜKÜM

Madde 34 – Ölen sigortalının 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının;

… oranında aylık bağlanır.

DEĞERLENDİRME

Ölen sigortalının çocuklarıana aylık bağlanabilecek. Önceki düzenlemede yükseköğrenim
gören ve 25 yaşını doldurmayan genç, eğer sigortalı ise aylık bağlanmıyordu.

ÇEYİZ HESABINA DEVLET KATKSII MİKTARI ARTI

YENİ HÜKÜM

MADDE 90- 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “yüzde 20’sini” ibaresi “yüzde 25’ini” ve “5.000”
ibaresi “7.500” olarak değiştirilmiştir.

ESKİ HÜKÜM

Ek Madde 2 – (1) Türk vatandaşlarına ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenlere, 19/10/2005 tarihli
ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt
içi şubelerinde Türk Lirası cinsinden çeyiz hesabı açmaları, asgari 3 sene boyunca
sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evliliklerini
müteakip ilgili bankaya başvurmaları halinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek
usul ve esaslara göre Devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta
biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 5.000 Türk Lirasını geçemez. Azami
tutar her sene yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına
kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

DEĞERLENDİRME

Çeyiz hesabına devlet katkısı miktarı yüzde 20’den 25’e çıktı. Azami katkı
miktarı da 5 binden 7500 TL’ye yükseltildi.

KONUT YARDIMINDA DÜZENLEME

YENİ HÜKÜM

MADDE 91- 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Konut Hesabı ve Devlet Katkısı

EK MADDE 3- (1) Türk vatandaşlarının yurt içinde sadece bir konut edinimlerine
destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına biriken toplam tutarın azami
yüzde 25 oranına kadar Devlet katkısı ödenebilir. Devlet katkısı ödemesi katılımcı
bazında azami 20.000 Türk lirasını geçemez. Azami tutar her sene yeniden değerleme
oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu
yetkilidir. Bu madde hükümleri, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına
girenlere uygulanmaz. Bakanlar Kurulu, bu fıkra kapsamındaki konut edinimlerinde,
2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı Tarifenin “I-Tapu
işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca, devralan
veya iktisap eden hak sahibi alıcılardan alınması gereken tapu harcı nispetini
sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.

(2) Konut hesaplarına yapılacak Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin
belirlenmesi, Devlet katkısının, edinilecek konutun niteliği ve sayısı, tasarruf
süresi, katılımcı ve ödeme planlarına göre farklılaştırılması, Devlet katkısı
sağlanacak hesapların niteliği ve işleyişi, bankalar ve katılımcılar arasında
tasarruf tutarı ve konut kredisi kullanılmasına ilişkin düzenlenecek sözleşmeler
hakkındaki esaslar ile hesapların denetimi ve diğer hususlara ilişkin usul ve
esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.

(3) Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten
karşılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak
sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından
hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet
katkısının, ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183
sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak
faiz ile beraber bir ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı
ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar,
vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve
tahsil edilir. Harç indiriminden haksız olarak yararlanıldığının tespiti halinde
eksik alınan tapu harcı, banka tarafından ilgili vergi dairesine yapılacak bildirim
üzerine, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gecikme
faizi ve vergi ziyaı cezası ile beraber hak sahibinden geri alınır.”

ESKİ HÜKÜM

Ek Madde 3 – (Ek madde: 27.03.2015 – 6637 S.K/Madde 15)

(1) Konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarına, yurt içinde satın alacakları
ilk ve tek konut için 5411 sayılı Kanuna tabi mevduat veya katılım bankalarının
yurt içi şubelerinde Türk Lirası cinsinden konut hesabı açmaları, asgari 3 sene
boyunca sistemde kalmaları ve konutu satın almalarını müteakip ilgili bankaya
başvurmaları halinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre
Devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın
yüzde 20’sini ve azami 15.000 Türk Lirasını geçemez. Azami tutar her sene yeniden
değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar
Kurulu yetkilidir. Bu madde hükümleri 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına
girenlere uygulanmaz.

(2) Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten
karşılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak
sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından
hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet
katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183
sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak
faiz ile beraber 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı
ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar,
vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve
tahsil edilir.

(3) Bu madde kapsamında; Devlet katkısına konu olacak konutların niteliğine,
hesap sahiplerinin ödeme planlarına, Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin
tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre Devlet katkısı
oranının ve azami tutarın birinci fıkrada belirtilen sınırlar dahilinde farklılaştırılmasına,
hesapların denetimine ve uygulamaya yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve
esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

DEĞERLENDİRME

Konut alımındaki yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25’e çıkarılacak. Devlet
katkısı ödemesi, azami 20 bin lirayı geçemeyecek. Bu tutarı üç katına kadar
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMI

YENİ MADDE

MADDE 92- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 15- (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi kapsamında 2017-2018
eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olanlar;
başvuru tarihinin son günü itibarıyla bu görevlerinden dolayı en az 540 gün
sigorta primi ödenmiş olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmenliğe atanabilmek için aranan
özel şartları taşımaları, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik,
yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları ve Kamu Personel
Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları
kaydıyla, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yapılacak sözlü sınav sonuçlarına
göre ek 4 üncü madde uyarınca öğretmen unvanlı vize edilmiş pozisyonlarda sözleşmeli
personel olarak istihdam edilebilir. Bakanlıkça belirlenecek alanlarda olmak
üzere bu kapsamda istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısı 5.000’i geçemez.”

DEĞERLENDİRME

Bakanlar Kurulunun TBMM’ye sevk ettiği tasarı aynı şekilde yasalaşmıştı. Düzenlemeye
göre en az 540 gün primi olan ücretli öğretmenler, KPSS taban puanının üzerinden
puan almaış olmak kaydıyla, 3 katına giremezse dahi sözlü sınava alınacak.

Tema Tasarım | Osgaka.com