Ana Sayfa KAMU 9 Nisan 2018 48 Görüntüleme

Aile Bakanlığı 2018 yılı rotasyon duyurusunu yayımladı

Aile Bakanlığı 2018 yılı rotasyon duyurusunu yayımladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2018 yılı rotasyon duyurusunu yayımladı

2018 yılı genel atama dönemindeki yer değişikliği 09/04/2018 – 27/04/2018
tarihleri arasında yapılacak olup ilan duyurusu, ilan edilen bölgeler ve
unvanlar aşağıda belirtilmiştir.

Atama talebinde bulunacak personel, başvurularını İl Müdürlükleri aracılığı ile 09/04/2018 – 27/04/2018 tarihleri arasında Personel Yönetim Sistemi (PYS) üzerinde bulunan “Atama ve Unvan Değişikliği Talepleri” modülü üzerinden yapacaktır.

Genel Atamalarla İlgili Resmi Yazı

Sayı : 59706887-907.99-E.38784

Konu : 2018 yılı Yer Değiştirme Ataması

DAĞITIM YERLERİNE

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin,
Duyuru ve başvuru şekli başlıklı 22 nci maddesinde “Bulunduğu bölge veya yerin
zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunacak personelin
atanmak istedikleri yer tercihlerine ana olmak üzere, ihtiyaç gösterilecek
yerleri, kadro ve unvanları gösteren listeler, başvuru şekli, süresi, kimlerin
yer değiştirme talebinde bulunabileceği ve yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlarher
sene Mart ayı sonuna kadar ayrıca tebligata gerek kalmaksızın Bakanlık internet
sayfasından duyurulur. Duyuruda belirtilen tarih ve usule aykırı olarak yapılan
müracaatlar dikkate alınmaz. Duyuruda belirtilen süreler içerisinde personelin
görevli bulunduğu birimlere intikal etmeyen müracaatları ile ilgili itirazlar
değerlendirmeye alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmeliğin, yer değiştirme suretiyle atama dönemi başlıklı 8 inci maddesinde,
bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği
talebinde bulunan personelin atamalarının her sene Haziran ve Eylül ayları arasında
Yönetmelikte gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılacağı hükme bağlanmış
olup, bu kapsamda bulunan personelin başvurularının alınması ve atamaların yapılması
belirtilen aylar arasında gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan Bakanlığımıza tahsis ve vizeli şahsa bağlı (Ş) kadrolarda, özelleştirme
(Ö) kadrolarında görev yapanlar ile yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan
personelden yer değişikliği talebinde bulunacak olanlar tercihi içeren ıslak
imzalı dilekçesini il müdürlüğü aracılığı ile 27/04/2018 tarihi mesai bitimine
kadar Bakanlığımıza göndermeleri halinde değerlendirilecektir.

2018 yılı Genel Atama Döneminde bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma
süresini doldurarak isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak personelin
tercih edebileceği unvanları gösteren listeler ile başvuru şekli, süresi ve
yer değiştirmeye ilişkin diğer hususları içeren duyuru metni ekte gönderilmiştir.
Konunun tüm personele (kanuni izin/rapor kullanmakta olan personel dahil) tebliğ
edilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim.

Mustafa KARAMAN Bakan a. Müsteşar Yardımcısı

2018 YILI GENEL ATAMALARINA İLİŞKİN DUYURU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yer değiştirme suretiyle atama dönemi başlıklı 8 inci maddesinde, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunacak personelin atamalarının her sene Haziran ve Eylül ayları arasında Yönetmelikte gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılacağı hükme bağlanmış olup bu kapsamda bulunan personelin başvurularının alınması ve atamaların yapılması belirtilen aylar arasında gerçekleştirilecektir.

Yönetmeliğin 10, 11 ve 22 inci maddelerinde hizmet bölgeleri, bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri, zorunlu çalışma süresinden sayılacak ve sayılmayacak süreler, atamalarda göz önünde bulundurulacak kriterler ve atamalara ilişkin diğer hususlar detaylı olarak düzenlenmiştir. Atama talebinde bulunacak personelimizin bu maddeler başta olmak üzere tüm yönetmeliği okuyarak atamalara ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları sürecin işleyişi açısından önem arz etmektedir.

Yönetmeliğin, Duyuru ve başvuru şekli başlıklı 22 nci maddesinde “Bulunduğu bölge

veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak (Değişik ibare:RG-9/7/2013-28702) yer değişikliği talebinde bulunacak personelin atanmak istedikleri yer tercihlerine ana olmak üzere, ihtiyaç gösterilecek yerleri, kadro ve unvanları gösteren listeler, başvuru şekli, süresi, kimlerin yer değiştirme talebinde bulunabileceği ve yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlar her sene Mart ayı sonuna kadar ayrıca tebligata gerek kalmaksızın Bakanlık internet sayfasından duyurulur. Duyuruda belirtilen tarihlere ve usule aykırı olarak yapılan müracaatlar (Mülga ibare:RG-9/7/2013-28702) (…) dikkate alınmaz. Duyuruda belirtilen süreler içerisinde personelin görevli bulunduğu birimlere intikal etmeyen müracaatları ile ilgili itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) İsteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunacak personel, duyuruda ilan edilen yerlerden en az beş, en fazla on tercih yapabilir. Atama sonuçları, Bakanlık internet sayfasında duyurulur.” hükmü yer almaktadır.

A- 2018 yılı isteğe bağlı yer değişikliği işlemleri Yönetmeliğin ilgili hükümleri ve aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde yürütülecek olup atama talebinde bulunacak personelimiz ve işlemlerini yürüten birimlerimiz belirlenen kurallara göre hareket edeceklerdir.

1) Başvurular 09/04/2018-27/04/2018 tarihleri arasında en fazla on tercih yapılarak alınacaktır.

2) Yeni Yönetmelik düzenlemesi ile zorunlu çalışma süreleri birinci bölgede 7 yıl, ikinci bölgede 5 yıl, üçüncü bölgede 4 yıl, dördüncü bölgede 3 sene olarak belirlenmiş, Merkez Teşkilatı da 1 inci hizmet bölgesi kapsamına alınmıştır.

3) Zorunlu bölge hizmet süresinin hesaplanmasında 2018 yılının 15 Eylül tarihi baz alınarak hesaplama yapılacak, bu tarihe kadar bulunduğu yerin süresini tamamlayacak olanlara atama talebinde bulunma hakkı verilecektir.

4) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personel aynı hizmet bölgesinde, alt hizmet bölgelerinde veya üst hizmet bölgelerinde bulunan ve duyuru ekindeki listede açıklanan yerler arasından sadece kendi unvanına uygun yerleri tercih edebilecektir.

5) Bulunduğu hizmet bölgesinde, zorunlu çalışma süresinin yarısını dolduran personel aynı hizmet bölgesi veya alt bölgelerde bulunan ve duyuru ekindeki listede açıklanan yerler arasından sadece kendi unvanına uygun yerleri tercih edebilecektir.

6) Atamalar ilan edilen kadro ve unvanlara, personelin tercih sırası ve yönetmeliğin ekinde yer alan Hizmet Puanı Değerlendirme Formundaki ölçütlere göre tespit edilecek HİZMET PUANINA göre yapılacaktır. Atama talebinde bulunanların puanlarının eşitliği halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürelerin eşit olması halinde ödül puanı yüksek olana, bunların da eşitliği halinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. Personelin atama işlemlerine ilişkin farklı talepleri kesinlikle işleme alınmayacaktır.

7) Bulunduğu bölge içerisinde zorunlu çalışma süresini dolduran personelden aynı bölge içerisinde bir yere kendi talebi, becayiş veya açıktan ve naklen atanmış olanlar, en az iki sene fiilen çalışmadan başka bir yere, disiplin sonucu atananlar ise ayrılmış olduğu ile üç sene süre ile atama talebinde bulunamayacak olduğundan bu şekilde tercih yapacak personelin bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

8) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de Bakanlık personeli olan eşler aile bütünlüğünün bozulmaması için aynı yerleri tercih etmeye dikkat edeceklerdir. Bu şekilde tercihte bulunmalarına rağmen farklı yerlere atananların olması halinde; atamasının eşinin bulunduğu ile yapılmasını isteyen eşlerin talepleri, birbirlerine tabiiyetleri sırasıyla yönetici kadrolarında bulunana, eşitliği halinde kazanılmış hak aylığı yüksek olana, bunların eşitliği halinde hizmet süresi fazla olana göre belirlenerek, istekte bulunan eşin görev yerinden ilişik kesmemiş olması şartıyla değerlendirilecektir. Her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerden; bu durumlarını idareye bildirmeyen veya başka yerleri tercih ederek farklı yerlere atananlar; görev yerlerinden ilişik kesmeleri halinde bir sonraki yılın yer değiştirme suretiyle atama dönemine kadar eş durumu mazeretine dayalı olarak eşinin bulunduğu yere atanma talebinde bulunamayacaklardır.

9)Genel atama döneminde isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında tercihte bulunarak
atamaları yapılan personelin atama onayları çıktıktan sonra personelin sadece
eş ve sağlık mazereti durumlarından birinin ortaya çıkması halinde atama işleminin
iptaline ilişkin talepleri, eski görev yerlerinden ayrılmamış olmaları şartıyla
değerlendirmeye alınacak; atamaların iptaline veya değiştirilmesine ilişkin
diğer sebeplere dayalı talepler dikkate alınmayacak, çıkan atamalar iptal edilmeyecektir.

10) Atama tercihleri ekli listede belirtilen iller ve unvanlar arasından personelin kendi durumuna uygun hizmet bölgesinde bulunan yer ve unvanlar arasından yapılacaktır. İlan edilen kadro ve il haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Yer değiştirme talepleri sadece iller arasında yapılacak olup il içi yer değişikliği talepleri yapılmayacaktır. Yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11) Şahsa bağlı kadrolar (Ş), özelleştirme kadrolarında (Araştırmacı) (Ö) ile yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelden yer değişikliği talebinde bulunacak olanların en fazla beş tercihi içeren ıslak imzalı dilekçesini il müdürlüğü aracılığı ile 27/04/2018 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza göndermeleri halinde değerlendirmeye alınacaktır.

12) Puanlarında eksik olduğunu düşünen personel il müdürlükleri personel birimlerine başvurarak düzeltilmesini isteyebilecektir.

B- Atama Tercihlerinin Yapılması Esnasında İzlenecek Prosedür

1) Atama talebinde bulunacak personel, başvurularını İl Müdürlükleri aracılığı ile 09/04/2018-27/04/2018 tarihleri arasında Personel Yönetim Sistemi (PYS) üzerinde bulunan “Atama ve Unvan Değişikliği Talepleri” modülü üzerinden yapacaktır.

2) Atama tercihleri ekli listede belirtilen iller ve unvanlar arasından personelin kendi durumuna uygun hizmet bölgesinde bulunan yer ve unvanlar arasından yapılacaktır. Bilgisayar yazılımına bu konuda kontroller konulmuş olup personelin durumuna aykırı tercih yapmasına otomatik olarak imkan verilmeyecektir. Buna rağmen yanlış tercih yapıldığının sonraki kontrollerde ortaya çıkması halinde ilgili personel birimi aracılığı ile uyarılarak yeniden durumuna uygun tercihleri alınacaktır.

3) Tercihler yapılırken Personel Yönetim Sisteminde “Atama ve Unvan Değişikliği
Talepleri” modülüne girilerek sol panelde başvuru yapacak personel bilgisi girildikten
sonra sorgula butonuna tıklanarak, tercih yapacak personel seçildikten sonra
“yeni başvuru” butonu tıklanmak suretiyle giriş işlemi yapılabilecektir.

Sistem tarafından getirilen seçilen personele ait görev yeri ve hizmet süresi bilgisinin teyidi yapıldıktan sonra “Başvuru Bilgilerimi Kaydet” butonuna tıklayarak bir sonraki aşamaya geçilerek personel tercihlerini yapacaktır.

4) Tercih yapma işlemi merkez tarafından onaylandıktan sonra aktif olacaktır. Adaylar, başvuru modülünde yer alan puanlamaya ana bilgilerini dikkatlice incelendikten sonra bilgilerde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığını kabul ediyorlarsa “Nakil Formu İl Onaylı Nüshası” butonunu kullanarak çıktısı alınıp Merkez Teşkilatında görev yapan personelin birim amirine, Taşra teşkilatında görev yapan personelin İl Müdürlüğüne onaylatıp kendisi de imzalayacaktır.

5) Başvurular Personel Dairesi Başkanlığına PYS üzerinden iletileceğinden, personelin tercihlerini gösteren başvuru çıktısının bir nüshası bağlı bulunduğu İl Müdürlüğünde muhafaza edilecektir. Personel Dairesi Başkanlığına evrak gönderilmeyecektir.

İlan
Edilen 1. Bölge

İlan
Edilen 2. Bölge

İlan
Edilen 3. Bölge

İlan
Edilen 4. Bölge

İletişim Bilgileri

Genel Atama 0312 705 52 46

Yönetici Atama 0312 705 53 25

Tema Tasarım | Osgaka.com