Ana Sayfa MEMURLAR 9 Nisan 2018 36 Görüntüleme

Memura, hasta eşi il dışına sevk edildiğinde refakat izni verilir mi?

Memura, hasta eşi il dışına sevk edildiğinde refakat izni verilir mi?

SORU : Merhaba, devlet memuru eşinin kısa süreli muayenesi için yani
1 yada 2 gün için il dışına sevkedilmesi halinde sağlık kurulu raporu alması
zorunlu mudur? Tek hekimin yazacağı refakatçi gereklidir raporu yeterlimidir?
Bazı kurumlar bu durumda sağlık kurulu raporu alınması gerektiğini personeline
söylemektedir. Kısa süreli sevklerde süreç nasıl işler? Teşekkürler

CEVAP : 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki
şekildedir.

“Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde
hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin
ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması
hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla,
aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu
süre bir katına kadar uzatılır.”

Mevzuatımızda refakat izni konusunda yukarıdaki hüküm dışında herhangi
bir düzenleme bulunmamaktadır.

Devlet Personel Başkanlığı 13/05/2016 tarihli ve 2961 sayılı görüşünde aşağıdaki şekilde görüş bildirmiştir. Tıklayınız.

“- 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasına göre Devlet memurlarının bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar refakat izni verileceği,

– Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmaları için muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına sevkinin yapılması halinde söz konusu kişilere refakat eden Devlet memuruna, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası ile Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşınması ve bu durumun adı geçen Yönetmelik hükmüne uygun olarak alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde mezkur Kanun hükmü çerçevesinde refakat izni verileceği,

– 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen haller dışında Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmaları için muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına sevkinin yapılması halinde refakatçi olan Devlet memuruna 5510 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre gündelik ve yol giderleri ödenmekle beraber söz konusu durumda olan Devlet memurunun izinli veya görevli sayılacağına ilişkin bir hükmün 5510 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanunda yer almaması sebebiyle, muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına sevk edilen bakmakla yükümlü olduğu kişilere refakat eden Devlet memurunun izinli veya görevli sayılmasının mümkün bulunmadığı,

– 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen haller dışında bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmeti sunucularında yatarak tedavi edilmeleri sırasında refakatçi olan Devlet memuruna 5510 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre yatak ve yemek giderleri ödenmekle birlikte, söz konusu durumda olan Devlet memurunun izinli veya görevli sayılacağına ilişkin bir hükmün 5510 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanunda yer almaması sebebiyle, sadece “Refakati uygundur.” veya “Refakate ihtiyacı vardır” gibi ifadeleri içeren tek hekim veya sağlık kurulu raporlarına istinaden memura refakat sebebiyle izin verilemeyeceği,”

Değerlendirme:

Devlet memuru eşinin muayenesi için il dışına sevk edilmesi halinde sadece
657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası ile Devlet Memurlarına Verilecek
Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”in 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması yani refakat edilmediği
takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla
kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren
bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi
halinde izin verilebilir.

Mevzuatımızda 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen
haller dışında devlet memurunun, eşinin kısa süreli muayenesi için il dışına
sevk edilmesi durumunda izinli veya görevli sayılması mümkün değildir.

Tema Tasarım | Osgaka.com